45thTSLカップの中間成績(第39シフト終了時点)を更新しました。

45thTSLカップの中間成績(第39シフト終了時点)を更新しました。