50thTSLカップの中間成績(第5シフト終了時点)を更新しました。

50thTSLカップの中間成績(第5シフト終了時点)を更新しました。