52thTSLカップの中間成績(第11シフト終了時点)を更新しました。

52thTSLカップの中間成績(第11シフト終了時点)を更新しました。